تمرکز ، عدم تمرکز ، توجه ، عدم توجه ، حواس پرتی ،دقت نکردن ، دقت ، حواس جمع ، کم حواسی ، باهوش